Amerikansk tobaksindustri motarbetar varningstexter

USA_varningstexter

Amerikansk tobaksindustri motarbetar varningstext och bild på cigarettpaket med full kraft.

Tobaksförpackningar i Sverige och EU har sedan 2016 haft varningstexter som tillsammans med explicita bilder varnar för tobakens negativa hälsoeffekter. Enligt lag ska minst 65 % av förpackningens yta täckas av illustrativ bild och information i text. Faktaupplysning som tillsammans med otäcka bilder på de skador som rökning orsakar anses av myndigheter vara en effektiv metod att motivera en minskad användning av tobak, att välja tobaksfria alternativ, eller att helt avstå.

På motsvarande direkta sätt vill även amerikanska hälsomyndigheter upplysa tobaksanvändare i USA om hälsoriskerna till följd av rökning och tobaksanvändning.

I mars 2020 tillkännagav därför Food and Drug Administration (FDA) ett beslut med krav på varningstext och bild på cigarettpaket med upplysning också om andra, kanske mindre kända hälsorisker från tobaksbruk, som exempelvis diabetes.

Text och bild skulle likt i Sverige och EU täcka en ansenlig del av paketens olika sidor. Likaså skulle all annonsering för tobaksprodukter också förses med en varningstext placerad högst upp i bild och utgöra minst 20 % av ytan. Myndighetskravet på märkning skulle vara det första i USA på 35 år.

Processen har dock stött på problem eftersom amerikansk tobaksindustri lägger stor kraft på att genom olika rättsprocesser motsätta sig, ifrågasätta och därmed förhindra genomförandet av märkning. Genom ett beslut av en domare i en regional domstol i Texas i augusti 2022 har verkställandet av FDA:s beslut ännu en gång skjutits fram, till minst den 6 oktober 2023. Det blir den nionde gången (!) i ordningen som tobaksindustrin och cigarettillverkare i USA lyckats förhala den förordning myndigheterna vill ålägga dem att följa.

Redan i april/maj 2020 stämde tillverkare och återförsäljare FDA. De hävdade att kraven på varningstext och -bild aldrig tidigare applicerats på andra lagliga produkter och tvingat avsändarna att i egen känsloladdad annonsering varna för eventuella risker i samband med användande av deras produkter.

Vad tobaksproducenterna alltså menar genom sin stämning, är att amerikanska staten genom sin myndighetsuppmaning till icke-rökande, gör ett intrång på den vuxna medborgarens individuella rätt och valfrihet kring användandet av en enskild laglig produkt (tobak och cigaretter). Ett intrång i individens fri- och rättigheter. Vilket i USA betraktas som oerhört uppseendeväckande.

Att FDA genom sitt lagförslag har en ambition att stödja ett amerikanskt övergripande folkhälsoarbete, är uppenbarligen inget som tobaksproducenterna och deras juridiska representanter väljer eller vill ta hänsyn till.

Ytterligare en utmaning som tobaksföretagen hävdar är att, mot bakgrund av covid-19- pandemin, tidsfristen är alldeles för snäv att hinna anpassa sig till. Redan gjorda investeringar i exempelvis trycka förpackningar riskerade även att gå förlorade om kraven på cigarettpaketens hälsodeklaration inte blir upphävda i domstol.

I mars 2021 beviljade Texas District Court ett yrkande från tobaksindustrin om att skjuta upp den slutliga regeln att träda i kraft fram till den 14 april 2022. En flytt som följts upp av ytterligare uppskjutningar och dessvärre lär hålla på ett bra tag till.

Källa: Tobaksfakta och Tobacco Reporter