Artikel

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017

Samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

 

Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida www.enorama.se eller via pdf-filen i detta pressmeddelande. Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Som framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen samt i revisionsberättelsen är bolagets nuvarande likviditet och kapital inte tillräcklig för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna. Bolagets styrelse, har för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov, beslutat att söka ett bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2018 att besluta om en nyemission av aktier med målsättning att genomföra nyemissionen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

 

Ladda ner Enorama Pharma AB Årsredovisning 2017