Artikel

Kallelse till årsstämma i ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2017 kl. 18.00 hos (Pragati AB, S:t Knuts väg 19 Malmö). Rösträttsregistrering börjar kl. 17.30 och avbryts när stämman öppnas.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2017, dels senast den 11 maj 2017 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Enorama Pharma AB, Södergatan 3, 211 34 Malmö eller via e-post till bolagsstamma@enorama.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingenbekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

 

Läs hela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA (publ)

 

Fullmakt