Artikel

Rättelse: DELÅRSRAPPORT Q2 – Enorama Pharma AB

På grund av ett tekniskt fel ...

 

 

 

//På grund av ett tekniskt fel saknades den fullständiga rapporten som bilaga i tidigare utskick av detta pressmeddelande.//

 

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN
1 JANUARI - 30 JUNI 2016

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK

• Rörelseresultatet uppgick till - 4 670 (-995) KSEK

• Resultat före skatt uppgick till -4 807 (-1 035) KSEK

• Resultat per aktie* uppgick till -1,06 (-0,32) SEK

• Soliditeten uppgick per den 30 juni till 62,8%

 

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN
1 APRIL - 30 JUNI 2016

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK

• Rörelseresultatet uppgick till - 3 472 (-381) KSEK

• Resultat före skatt uppgick till -3 505 (-401) KSEK

• Resultat per aktie uppgick till -0,77 (-0,13) SEK

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
1 APRIL - 30 JUNI 2016

PRODUKTUTVECKLING

• Utvecklingsarbetet med att färdigställa bolagets första produkt har fortlöpt enligt plan.

• Pilotstudie pågår och resultatet av studien beräknas vara klart i augusti.

• Förberedande arbete med bioekvivalentstudie har inletts och pågår enligt plan.

• Inledande arbete med kommande stabilitetsstudie har påbörjats.

• Arbetet med att identifiera andra substanser som är lämpliga för compressed gum-tekniken har inletts.

 

NYEMISSION, LÅN OCH NOTERING PÅ FIRST NORTH

• Under perioden slutförde bolaget en nyemission tecknad till 11.1 milj.

• Lån och lånelöften på totalt 5 milj har upptagits under perioden.

• Notering av bolaget på Nasdaq, First North skedde den 10 juni.

 

REKRYTERING

• Arbetet med att rekrytera två nya medarbetare en project manager, R&D och en produktchef har påbörjats under perioden.

• Produktchefsposten är klar, valet blev MSc BSSc Erik Jonsson 34 år, Erik kommer närmast från Magle AB i Lund.

• Arbetet med att rekrytera en project manager fortgår.

 

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 534 955 aktier. Resultat per aktie per 2015-12-31 var -0,18 SEK.
* Antalet aktier per 2016-06-30 uppgick till 4 534 955 (3 200 000 samma period föregående år justerat för split). Det genomsnittliga antalet aktier under perioden uppgick till 4 107 478.

 

Läs mer i bifogad rapport Mats Rönngard, VD

Tel: 070-872 82 50

E-post: mats.ronngard@remove-this.enorama.se

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

 

Läs fullständig rapport här