Bolagsordning Enorama Pharma AB (PUBL)

Org.nr 556716-5591

§1 Firma Bolagets firma är Enorama Pharma AB. Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte Styrelsens skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

§3 Föremål för verksamheten Bolaget skall bedriva produktutveckling, forskning, tillverkning, och försäljning av tuggummirelaterade produkter och läkemedel- och hälsorelaterade produkter samt bedriva annan, därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 4 031 500 kronor och högst 16 126 000 kronor.

§5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 25 800 000 och högst 103 200 000.

§6 Styrelse Styrelsen består av 4-8 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§7 Revisor Bolaget ska ha 1-2 revisorer, med högst 2 revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§9 Årsstämma Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma;

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två protokolljusterare;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  • a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  • b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
 11. bolagsordningen.

§10. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§11. Deltagande på stämma För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§12. Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6—8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på bolagsstämma den 23 december 2022.

Ladda ner som pdf