Aktieinformation

Aktier och aktiekapital

Enligt Enorama Pharmas bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst
3 680 000 aktier och högst 14 720 000 aktier.

Per 24 november 2020 avgivande uppgår Bolagets aktiekapital till 922 684,8375 SEK fördelat på 5 905 183 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,16 SEK. Aktierna i Enorama Pharma är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denomineras i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning

Ladda ner
Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 28 november 2006.

ÅR HÄNDELSE ÄNDRING ANTAL AKTIER ÄNDRING AKTIEKAPITAL, SEK TOTALT ANTAL AKTIER TOTALT AKTIEKAPITAL, SEK KVOTVÄRDE, SEK
2021 Riktad nyemission 269 169 42 057,66 6 174 352 964 742,5 0,16
2020 Riktad nyemission 373 702 58 390,94 5 905 183 922 684,84 0,16
2019 Riktad nyemission 232 919 36 393,59 5 531 481 864 293,90 0,16
2018 Företrädesemission 481 687 75 264 5 298 562 827 900 0,16
2017 Riktad nyemission 281 920 44 051 4 816 875 752 637 0,16
2016 Nyemission 854 955 133 586,72 4 534 955 708 586,72 0,16
2016 Split 3 643 200 3 680 000 575 000 0,16
2015 Nyemission 4 800 75 000 36 800 575 000 15,63
2015 Split 31 000 32 000 500 000 15,63
2009 Fondemission 400 000 1 000 500 000 500,00
2006 Bolagsbildning 1 000 100 000 100,00

Denna tabell är senast uppdaterad: 2021-05-20

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden

Fördelning av aktier Enorama Pharma AB 2024-03-28.
Antalet aktieägare i Enorama Pharma AB uppgick per 2024-03-28 till 1 581 st, enligt Euroclear Sweden AB.

Aktieägarförteckningen är en direkt återspegling av de uppgifter Bolaget får från Euroclear. Observera att i de fall en privatperson även äger aktier via förvaltarregistrering går det ej att utläsa ur denna förteckning.

ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL RÖSTER OCH KAPITAL, %
madHat AB 11 070 000 23,53
DS Group, Singapore 8 023 583 17,06
Swede Unipharma AB 7 543 584 16,04
RD Global General trading L.L.C 7 000 000 14,88
Habit Factory Norden AB 5 225 334 11,11
DS Group, Indien 3 691 490 7,85
Försäkringsaktiebolaget Avanza* 935 985 1,99
Fredric Fagerberg 220 926 0,47
Kerstin Monsén 190 860 0,41
Fredrik Olsson 175 000 0,37
Övriga 2 966 905 6,31
Totalt 47 043 667 100

* Förvaltarregistrerat ägande


Styrelse- och ledningsaktieinnehav

Aktieägarförteckning 2024-03-28

ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL RÖSTER OCH KAPITAL, %
Bengt Jönsson
Styrelseordförande
1 100 0,00
Fredrik Olsson
Styrelseledamot
175 000 0,37
Ara Abrahamian*
Styrelseledamot
Mats Rönngard**
Styrelseledamot
Annette Agerskov**
VD

*Delägare i Habit Factory Norden AB som per 2024-03-28 äger 5 225 334 aktier (11,11%) i Enorama Pharma AB.

**Delägare i Swede Unipharma AB som per 2024-03-28 äger 7 543 584 aktier (16,04%) i Enorama Pharma AB.

Informationspolicy

Informationspolicy

Fastställd av styrelsen i Enorama Pharma AB (publ.), 2016-07-03

1 ALLMÄNT

Enorama Pharma AB (publ.) (”Enorama” eller ”Bolaget”) är ett publikt bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market (”Handelsplatsen”). Bolaget ska följa de regler som gäller på Handelsplatsen, samt övriga tillämpliga lagar och förordningar som gäller publika aktiebolag i Sverige. Denna informationspolicy syftar till att säkerställa en god kvalité på såväl intern som extern information, samt att säkerställa att såväl lagar, regler och avtal efterföljs.

Bolagets policy för kommunikation och information är utformad för att säkerställa att Bolaget har en god kvalitet i dessa avseenden. Policyn berör alla anställda i Bolaget och kan sammanfattas enligt nedan:

 • Bolagets kommunikation ska vara korrekt och tydlig
 • Det ska vara lätt att hitta och erhålla information om Bolaget för både anställda och externa intressenter, samt för övriga berörda parter
 • En riktlinje för Bolaget är att all information ska hålla hög kvalitet och att den aldrig får vara tvetydig eller vilseledande. Oriktiga uppgifter får aldrig kommuniceras. Svårigheter och problem ska vara noggrant belysta tillsammans med de åtgärder som vidtagits för att lösa dem. Det är viktigt att den person som agerar som informationsansvarig finns tillgänglig på begäran. Kommunikationen från Bolaget ska vara på svenska.

2 TILLÄMPNING

Policyn omfattar all extern kommunikation, inklusive såväl hemsida, pressmeddelanden, eventuell företagstidning och finansiella rapporter som muntlig information vid möten/samtal med analytiker och investerare, samt intervjuer med media och så vidare.

3 VERKTYG FÖR KOMMUNIKATION

Bolagets verktyg för extern kommunikation kan vara:

 • Pressmeddelanden
 • Delårsrapporter
 • Bokslutskommunikéer
 • Årsrapporter
 • Hemsidan
 • Tryckt informationsmaterial
 • Elektroniskt presentationsmaterial
 • Svar på förfrågningar per telefon, e-post och fax
 • Analytikerkontakter och personliga kontakter

4 ANSVAR

Kommunikationsverksamheten är ett viktigt styrmedel och därmed ett ansvar för ledningen. VD är ytterst ansvarig för när, hur och vilken information som får spridas av vem i organisationen. VD eller dennes företrädare ska vara tillgänglig under Börsens handelstider för Börsen och CA att kontakta.

Kommunikationsansvaret delas mellan olika personer i organisationen. Huvudprincipen är att den person som är bäst lämpad att svara på en fråga också får ansvaret att göra så. Generellt gäller att:

 • VD är talesman i företagsövergripande frågor, såsom ekonomisk ställning, affärsstrategier, marknads- och konkurrensbedömningar – kort sagt all information. I VDs frånvaro ansvarar bolagets styrelseordförande för extern information. Avseende frågor rörande Bolagets ekonomi och resultat kan CFO, på inrådan av VD, agera som Bolagets talesperson. Övriga medarbetare bör inte uttala sig annat än i allmänna termer och då om fakta och förhållanden som redan är känt externt.
 • Ägarfrågor hänvisas till styrelsens ordförande.

5 INFORMATIONSSKYLDIGHET

En grundförutsättning för oberoende analys av Bolagets verksamhet och värde är att samtliga intressenter ges möjlighet att ta del av samma information från Bolaget samtidigt. I enlighet med Handelsplatsens regler måste Bolaget delge information på ett icke diskriminerade vis.

Att bedöma vad som är kurspåverkande information får avgöras från fall till fall och vid tveksamhet skall VD ta kontakt med Bolagets Certified Adviser för råd. Under pågående handel innebär detta att offentliggörandet inte skall ta mer tid i anspråk än vad som krävs för att sammanställa och distribuera informationen. Detta kräver god planering, det vill säga att ett utkast till pressmeddelande föreligger vid beslut (bestämmelsen innebär dock inte att informationen måste lämnas under pågående styrelsemöte). Om val eller beslut sker under kvälls- eller nattetid och det inte pågår någon handel i Bolagets aktier på någon annan marknadsplats skall offentliggörandet ske morgonen efter i god tid innan Handelsplatsens öppnande. Detta förutsätter att de som känner till informationen informeras om att tillämpa sträng sekretess under mellantiden.

Sker händelse utanför Bolagets kontroll skall Bolaget informera om händelsen så snart det är möjligt.

För att tillgodose en så rättvis distribution av informationen som möjligt då väsentligt kurspåverkande information skall delges marknaden under pågående handel skall Bolagets Certified Adviser kontaktas i förväg av VD. Enligt Handelsplatsens regelverk ska information som inte i oväsentlig grad bedöms påverka värderingen av Bolagets aktier lämnas genom offentliggörande.

Exempelvis föreligger informationsplikt i följande situationer:

 • Större förvärv eller avyttringar av företag eller verksamheter
 • Större order eller investeringsbeslut
 • Emissionsbeslut
 • Beslut om incitamentsprogram
 • Oväntade resultatförändringar
 • Större kredit- eller kundförluster
 • Transaktioner med närstående
 • Samarbetsavtal eller andra avtal av större betydelse
 • Väsentliga myndighets- eller domstolsbeslut
 • Prognosjusteringar
 • Förändrad verksamhetsinriktning
 • Finansiella svårigheter. Handelsplatsens regelverk innebär också att viss löpande information är obligatorisk att offentliggöra, detta gäller:
  • Bokslutskommuniké
  • Bolagsstämmokommuniké
  • Delårsrapporter
  • Kallelse till bolagsstämma
  • Information om att årsredovisningen finns tillgänglig
  • Beslut på bolagsstämma
  • Beslut om nyemission
  • Förändringar i styrelse och byte av VD

Vad som i övrigt avses vara av icke oväsentlig betydelse får avgöras av Enoramas ledning från fall till fall. Vid tveksamhet om viss information ska offentliggöras ska Bolagets Certified Adviser kontaktas för rådgivning.

Bolaget kan dock uppskjuta offentliggörandet av sådan information som framgår ovan om Bolaget rimligen förväntar sig att offentliggörandet av sådan information skulle vara skadlig för Bolagets kommersiella intressen. Sådant uppskov får endast fullgöras om följande villkor är uppfyllda:

 • Uppskovet görs på acceptabla grunder,
 • Det är rimligt att förvänta sig att ett sådant uppskov inte skulle vilseleda allmänheten eller på annat sätt äventyra investerarnas intresse eller marknaden, och
 • Bolaget kan garantera att informationen kan hållas konfidentiell.

Bolaget ska direkt upplysa Handelsplatsen och Certified Adviser om uppskovet av offentliggörandet. Ytterligare bestämmelser avseende uppskov av offentliggörande finns i Handelsplatsen regelverk.

Bolaget ska då föra en loggbok över de personer som har tillgång till den icke offentliggjorda informationen.

5.1 Förhandsinformation till Certified Adviser och Handelsplatsen

Vissa situationer kräver att Bolaget informerar Handelsplatsen och Certified Adviser inför ett officiellt uttalande. Bestämmelsen avser till exempel, men är inte begränsad till:

 • Erinran från Bolagets revisor till VD eller styrelsen avseende händelser som strider mot lagar och förordningar. Förberedelserna inför ett offentligt erbjudande att förvärva aktier i ett annat börsnoterat bolag.
 • Information om att ett annat företag planerar ett offentligt erbjudande att förvärva aktier i Bolaget
 • Justeringar i prognoser eller andra oväntade förändringar i Bolagets finansiella ställning
 • Försenade pressmeddelanden
 • De fall Bolaget avser att offentliggöra information som väsentligt kan påverka Bolagets aktiekurs. Då skall Certified Adviser och Handelsplatsen informeras innan offentliggörandet sker.

5.2 Hantering av kurspåverkande information

Anställda inom Bolaget skall följa de interna sekretesskrav som finns upprättade för att förhindra spridning av icke offentliggjord kurspåverkande information.

För externa konsulter och samarbetspartners som har tillgång till icke offentliggjord kurspåverkande information skall sekretessavtal upprättas.

5.3 Personer i ledande ställning och deras närstående

I enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 är personer i ledande ställning och deras närstående är skyldiga att rapportera ändringar i sitt innehav till Bolaget och till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar från affärsdagen. Bolaget ska informera alla personer i ledande ställning om den närmare innebörden av rapporteringsskyldigheten och dessa ska i sin tur informera sina närstående personer.

5.4 Oväntade väsentliga resultatförändringar

Om Bolaget observerar att dess resultatutveckling under ett kvartal väsentligt avviker, uppåt eller nedåt, från den bild av Bolagets situation som eventuellt skapats av tidigare offentliggjord information skall detta offentliggöras.

I de fall den ”oväntade väsentliga resultatförändringen” kan antas få väsentligt kurspåverkande effekt skall Certified Adviser och Handelsplatsen underrättas i förhand.

6 RUTINER

6.1 Distribution

VD ansvarar för att kurspåverkande information i form av pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar offentliggörs utan dröjsmål på ett icke diskriminerande sätt till allmänheten.

För distributionen används en etablerad elektronisk nyhetsdistributör som säkerställer att Handelsplatsen, media och allmänhet samtidigt kan ta del av offentliggjord information utan dröjsmål.

6.2 Pressmeddelanden

 • Av Enorama mottagna betydelsefulla affärsuppgörelser eller annan kurspåverkande information offentliggörs som pressmeddelande av Cision
 • VD ansvarar för sammanställning och distribution av pressmeddelande, delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning
 • Även delårsrapporter och bokslutskommuniké publiceras som pressmeddelande
 • Pressmeddelande kommenteras endast av VD, vice VD eller Styrelseordförande.
 • Pressmeddelanden publiceras på svenska
 • Pressmeddelanden med kurspåverkande information ska innehålla tillräckligt utförlig information så att investeraren göra kan en bedömning av informationens betydelse för bolaget, dess finansiella resultat och ställning eller priset på bolagets värdepapper, t.ex. i form av att ordervärde, försäljningssumma, köpeskilling, finansieringsvärde, leveranstidpunkt och/eller betalningsvillkor anges.

6.3 Kontaktpersoner

Medarbetare på Bolaget ska känna till vilka personer som för Bolagets talan i den externa kommunikationen. VD är ansvarig för att personalen är informerad om rådande informationspolicy.

VD ska skriftligen godkänna att ett tillfälligt informationsansvar överlåts till någon annan inom Bolaget vid till exempel sjukdom eller ledighet. Vid ett sådant förfarande ska övriga nedan benämnda talespersoner skriftligen informeras.

Samtlig kommunikation med finansmarknaden och media för Bolagets räkning sker exklusivt genom Bolagets VD och styrelsens ordförande. Andra medarbetare och befattningshavare inom Bolaget som kontaktas av investerare, aktieägare, analytiker eller media skall alltid hänvisa direkt till VD eller till styrelsens ordförande utan vidare kommentarer. Dotterbolag inom Bolaget kommunicerar inte med media utan VD:s godkännande.

Medarbetare som får en förfrågan från t.ex. en journalist eller analytiker ska agera enligt följande riktlinjer:

(i) Undersöka vilka frågor som frågeställaren har.

(ii) Ta reda på vem frågeställaren är och för vilken uppdragsgivare denne agerar.

(iii) Fråga efter telefonnummer till frågeställaren och be att få återkomma så snart som möjligt.

Medarbetare på Enorama ska aldrig lämna information till journalister i förtrolighet enligt en så kallad ”off-the record”- uppgörelse. En sådan uppgörelse hindrar inte journalisten från att offentliggöra informationen.

6.4 Bolagets hemsida

VD ansvarar för Bolagets hemsida. Hemsidan bör uppdateras med nödvändig information enligt Handelsplatsens krav. På hemsidan bör t.ex. pressmeddelanden, finansiella rapporter, information från bolagsstämman, bolagsordningen och kontaktinformation offentliggöras. Detaljer om styrelsemedlemmar, ledningen samt namnet på Certified Advisor ska också framgå av hemsidan. VD ansvarar för att hemsidan innehåller aktuell och korrekt information. Hemsidan är www.enorama.se.

6.5 Bolagets personal

Personal i Bolaget som på grund av sin ställning fått insiderinformation innan informationen blivit allmänt känd eller upphört att ha betydelse för kurssättningen får inte köpa eller sälja sådana finansiella instrument på värdepappersmarknaden. Informationen får inte heller användas till att med råd eller på annat sådant sätt föranleda någon till köp eller försäljning av detta slag.

6.6 Handel med Bolagets värdepapper

Vid handel med Bolagets värdepapper ska person i ledande ställning i Bolaget (enligt definitionen i EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 ) följa ”Trettiodagarsregeln”. Det innefattar att berörda personer inte får handla med aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget 30 dagar före offentliggörandet, rapportdagen ej inkluderad, av ordinarie delårsrapporter. Utan hinder av trettiodagarsregeln får Bolaget tillåta att en person i ledande ställning handlar i aktien antingen:

 • från fall till fall på grundval av exceptionella omständigheter, såsom allvarliga finansiella svårigheter, som kräver omedelbar försäljning av aktier, eller
 • på grund av särdragen för den handel som sker med anledning av transaktioner som utförs inom ramen för eller är relaterade till aktieoptions- eller sparprogram för anställda, aktierelaterade villkor eller rätter eller transaktioner där det underliggande intresset i det berörda värdepappret inte ändras

Alla medarbetare ska konsultera VD inför ett köp eller en försäljning av aktier i Bolaget för att undvika spekulationer om insiderhandel i efterhand.

7 POLICY BETRÄFFANDE SELEKTIV INFORMATION

Handelsplatsens regelverk har ett allmänt förbud mot selektiv information. ”Information som inte i väsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av Bolaget noterade värdepapper får inte annat än i särskilda fall lämnas på annat sätt än genom offentliggörande.”

Undantagsvis kan i särskilda fall icke offentliggjord kurspåverkande information lämnas till utomstående (selektiv information) utan att den samtidigt offentliggörs:

 • Information till större aktieägare eller tilltänkta aktieägare vid sondering inför planerad nyemission,
 • information till rådgivare som Bolaget anlitar för till exempel prospektarbete inför en planerad emission eller annan affär av större omfattning,
 • tilltänkt budgivare eller målbolag i samband med förhandlingar om uppköpserbjudande,
 • information som begärs av så kallade ratinginstitut inför kreditvärdering eller,
 • information om investeringsplaner och förväntad lönsamhetsutveckling inför viktiga kreditbeslut.

Möjligheten att göra undantag skall användas med stor restriktivitet och under ständigt övervägande om den efterfrågade informationen behövs för ändamålet. Om informationen lämnas selektivt bör denna i normalfallet kunna offentliggöras i ett senare skede för att upphäva ”insider positionen” för dem som mottagit informationen.

Bolaget skall göra klart för mottagaren av informationen att denna måste behandla informationen som konfidentiell och att denne genom att motta information blir ”insider” och därmed enligt lag är förbjuden att utnyttja den för egen eller annans vinning. Bolaget skall också noggrant föra anteckningar i en loggbok om vem som fått tillgång till den selektiva informationen, tidpunkt för detta och vad informationen avsåg.

I särskilt känsliga fall skall alltid ett sekretessavtal upprättas med informationsmottagaren.

7.1 Policy beträffande offentligt erbjudande om förvärv

Pågår inom Bolaget förberedelser att till en vidare krets lämna offentligt erbjudande om förvärv av aktier eller därmed jämställda finansiella instrument i ett annat börsbolag, skall Bolaget omedelbart underrätta Certified Adviser när skälig anledning föreligger att förberedelserna kommer att leda till offentligt erbjudande. Loggbok skall då föras.

Har Bolaget underrättats om att annan planerar lämna Bolagets ägare ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier eller därmed jämställda finansiella instrument i Bolaget, och har inte detta offentliggjorts skall Bolaget omedelbart underrätta Certified Adviser därom att det finns skälig anledning att anta att planen kommer att realiseras.

Vid större förvärv omfattas informationsgivningen av ett omfattande regelverk.

8 AGERANDE VID OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER, INFORMATIONSLÄCKAGE OCH RYKTEN

Om Bolaget fått kännedom om att kurspåverkande information kan ha läckt till utomstående och om ett offentliggörande inte är möjligt ska Bolagets Certified Adviser kontaktas omedelbart.

8.1 Kriser

Under en krissituation eller vid negativ publicitet är det i första hand VD som avgör mediastrategin och i andra hand styrelsens ordförande. Handelsplatsen och Bolagets Certified Adviser bör kontaktas för rådgivning.

Nasdaq First North

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market (”Handelsplatsen”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Handelsplatsens egna regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Handelsplatsens regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

GODKÄNNANDE FÖR LISTNING

Enorama Pharma AB godkänns för listning på Nasdaq First North

Identifikationskod (ISIN)

Identifikationskod (ISIN)

Bolagets ISIN-kod (identifikationskod för bolagets aktier) är SE0008216329

Certified adviser

Certified adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ)

certifiedadviser@carnegie.se
+46 (0)73 856 42 65