KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591 (”Bolaget eller Enorama Pharma”) kallas härmed till årsstämma den 5 juni 2024 kl. 14.30 i Advokatfirman Delphis lokaler på Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 28 maj 2024, och
(ii) anmäla sig till stämman senast den 30 maj 2024.

Anmälan om deltagande ska ske per post till Enorama Pharma, att: Anders Andreasson, Södra Förstadsgatan 1, 211 43 Malmö, eller per e-post till bolagsstamma@enorama.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2).

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enorama.se, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 28 maj 2024. Sådan tillfällig registrering (s.k. rösträttsregistrering) begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 30 maj 2024 beaktas vid framställning av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. om disposition av Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson, Advokatfirman Delphi, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 8.b. Disposition av Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 9-11. Valberedningens förslag
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att publiceras på Bolagets hemsida.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 890 000 kronor genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier, motsvarande en utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande aktiekapital. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare.

Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för emission i enlighet med detta bemyndigande, samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att besluten biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.enorama.se. Yttrande från valberedningen med förslag under punkterna 9 till 11 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida och på årsstämman, i minst två veckor innan stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.

__________________
Malmö i maj 2024
Enorama Pharma AB (publ)
STYRELSEN

KONTAKT
Enorama Pharma AB (publ)
Bengt Jönsson, Styrelseordförande
info@enorama.se
Södra Förstadsgatan 1, 211 43 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se.

OM ENORAMA PHARMA
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Stockholms regelverk. Informationen lämnades, genom Bengt Jönssons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2024 16.00 CEST.

Valberedningens förslag