Företrädesemission 2018

Enorama Pharmas Företrädesemission övertecknades - tecknad till 152 procent.

Läs pressmeddelandet

Informationsmaterial

  • Den som på avstämningsdagen den 30 oktober 2018 är aktieägare i Enorama Pharma har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 52 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden löper från och med den 1 november till och med den 16 november 2018.
  • Företrädesemissionen är säkerställd upp till 85 procent genom teckningsåtaganden om cirka 9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantier om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 49 procent av Företrädesemissionen. Samtliga parter som ingått garantiåtagande har även ingått teckningsåtagande i Företrädesemissionen. Baulos Gruppen har ingått teckningsåtagande om 3 MSEK och garantiåtagande om 5 MSEK motsvarande 32 procent av Företrädesemissionen. Styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda deltar i Företrädesemissionen genom teckningsåtaganden bl. a. VD Mats Rönngard och vice VD Annette Agerskov.
  • Likviden från Företrädesemissionen ska primärt användas till försäljnings- och registreringsaktiviteter som är direkt relaterade till lansering av nikotintuggummin, samt vidareutveckling av medicinskt cannabis och framtagande av affärsplan avseende detta område.
26 oktober 2018 Sista dag för handel i Enorama Pharma-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
29 oktober 2018 Första dag för handel i Enorama Pharma-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
30 oktober 2018 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
30 oktober 2018 Memorandum offentliggörs
1 - 16 november 2018 Teckningsperiod
1 - 14 november 2018 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
7 november 2018 Offentliggörande av Q3-rapport 2018
1 november 2018 (tillsvidare) Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
Omkring 22 november 2018 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

FÖLJ OSS PÅ NASDAQ FIRST NORTH!