Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter: 

  • Anders Ermén – Styrelseordförande i Enorama Pharma AB 
  • Micael Karlsson – utsedd av Swede Unipharma AB 
  • Fredrik Olsson – utsedd av Baulos Capital Belgium SA 

Valberedningen representerar tillsammans cirka 63 procent av rösterna i Enorama per den 1 mars 2019. 

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2019 består av att förbereda förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut: 

  • förslag till ordförande vid årsstämman 
  • förslag till antalet styrelseledamöter 
  • förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott 
  • förslag till arvode till revisorer 
  • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter 
  • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag 
  • förslag till arvode till valberedningens ledamöter 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovanstående frågor kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: info@enorama.se, eller med vanlig post på adress:

Enorama Pharma AB 
Att: Valberedningen
Södergatan 3, SE-21134 Malmö

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 20 Mars 2019.