Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter: 

  • Anders Ermén – Styrelseordförande i Enorama Pharma AB 
  • Micael Karlsson – utsedd av Swede Unipharma AB 
  • Fredrik Olsson – utsedd av Baulos Capital Belgium SA 

Valberedningen representerar tillsammans cirka 63 procent av rösterna i Enorama per den 1 mars 2019. 

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2019 består av att förbereda förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut: 

  • förslag till ordförande vid årsstämman 
  • förslag till antalet styrelseledamöter 
  • förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott 
  • förslag till arvode till revisorer 
  • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter 
  • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag 
  • förslag till arvode till valberedningens ledamöter 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovanstående frågor kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: info@enorama.se, eller med vanlig post på adress:

Enorama Pharma AB 
Att: Valberedningen
Södergatan 3, SE-21134 Malmö

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 20 Mars 2019. 


Förändring i valberedningen

Baulos Capital Belgium SA utsåg dess ägare, Fredrik Olsson som sin representant. Fredrik Olsson har den 9 april 2019 meddelat att han avgår ur valberedningen med omedelbar verkan. Med anledning av den mycket begränsade tid som återstår till dess att valberedningen ska presentera sitt förslag kommer ingen ny ledamot att utses. 

Läs pressmeddelandet