En självklar del av hållbar utveckling

2021-10-01

Med syfte att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över, har FN:s medlemsländer inom ramen för hållbarhetsstrategin Agenda 2030 satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling. En ambitiös och viktig handlingsplan för människor, vår planet och vårt välstånd, som spänner över ett stort antal områden. För läkemedelsbranschen, som Enorama är en del av, finns ett par mål där det är tydligt att vårt företag och dess produkter gör extra stor skillnad: Nummer 3: God hälsa och välbefinnande. Nummer 9: Hållbar industri.

God hälsa är grundläggande för att främja alla de 17 mål som vart och ett direkt drar nytta av eller bidrar till framstegen inom folkhälsan. En bättre folkhälsa är något Enorama vill erbjuda genom våra NRT-produkter, våra tuggummin, vilka erbjuder en god möjlighet att lämna bruket av tobak och tobaksprodukter bakom sig. På samma sätt som NIC-S, våra Nicotine Pouches också kan göra.

I den betraktelsen är det också svårt att se hur befintlig tobaksindustri, Big Tobacco, med någon form av trovärdighet kan hävda att de erbjuder detsamma. Snarare är det väl så, att deras insteg i och blickar mot den rökfria världen mer handlar om att kompensera för en minskad försäljning av cigaretter och tobak, på en vikande men alltmer medveten marknad. Kronor och ören. Folkhälsa, en bättre hälsa, kan enligt vårt sätt att se det aldrig appliceras på produkter som till stor del har ett ursprung i tobak.  

Med hållbar utveckling menas att nå ekonomiskt och socialt välstånd för hela befolkningen, med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Idag och i framtiden. Näringslivet har en viktig uppgift att fylla och läkemedelsbranschen tar ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Hållbarhet innebär miljöhänsyn vid produktionen av läkemedel, arbete med hälsa och prevention. Tillgång till mediciner och hälsofrämjande produkter över hela världen. Goda arbetsvillkor för anställda, framgångsrik medicinsk innovation och inte minst: Hårda etiska regler för branschen i sin helhet.

God folkhälsa och livskvalitet bland befolkningen innebär även en vinst för hela samhället. Det gynnar utvecklingen i stort. Stärker länders ekonomiska välstånd och ökar dess konkurrenskraft. Läkemedelssektorn är en av de mest forskningsintensiva branscherna. Enorama är inget undantag. Forskning är en viktig komponent i arbetet med att möta samhällets hälsoutmaningar och förbättra människors möjlighet att leva ett så friskt liv som möjligt med tillgång till effektiva läkemedel, alternativ och prevention.

Det råder stor enighet om att de globala hållbarhetsmålen endast kan nås om näringslivet samverkar med regeringar, myndigheter, civilsamhället, den vetenskapliga och akademiska sektorn och enskilda medborgare. En ansats inom Life Science som Enorama dagligen gör med hög kompetens och ambition.