Förtydligande kring ansvarsfrihet

På årsstämman den 24 maj så beslutade stämman att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. Med anledning av detta så vill Bolaget med att par korta rader förtydliga och beskriva beslutet för att undvika spekulationer.

Bolagets revisor, E&Y, har tillstyrkt att stämman beviljar styrelsens ledamöter och VD:n ansvarsfrihet.
Mot revisorns ställningstagande röstade aktieägaren Fredrik Olsson, som med stöd av fullmakter representerade 8,88 % av aktierna i Bolaget, emot förslaget.

Frågan om ansvarsfrihet innebär att en enskild aktieägare eller Bolaget skulle kunna stämma ansvariga ledamöter för det fall en eller flera av dessa har vidtagit åtgärder som orsakat Bolaget skada.

I samband med upprättandet av årsredovisningen erhöll Bolaget en ren revisionsberättelse. Bolagets verksamhet löper i enlighet med upprättad plan.

Frågan om ansvarsfriheten är inte kopplad till Bolagets verksamhet utan framförallt till ett allmänt missnöje med kursutvecklingen.

”Frågan om ansvarsfrihet är en viktig fråga, den ska behandlas med stor respekt både av den som beslutar om den såväl som mot den som den är riktad mot. Det är en stark åtgärd. I detta fall är det däremot fråga om ägare som utifrån ett allmänt missnöje med kursutvecklingen önskar göra en markering.

Jag hade kontakt med Fredrik Olsson inför stämman, och han informerade mig då om sin uppfattning och att han krävde att hela styrelsen och ledningen skulle avgå.

Att lyssna, analysera och agera är viktiga byggstenar i alla bolag och en av mina viktigaste arbetsuppgifter som VD vilket även skett här. Vi tar till oss konstruktiv kritik, det stimulerar en bra och positiv dialog mellan aktieägare och styrelse/ledning.

Mitt och Bolagets löfte till alla aktieägare, stora som små, står fast:
Vi bygger ett stabilt, starkt företag på en starkt expansiv marknad som ger värdetillväxt över tid.”

- säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB