Beslutsförslag till bolagsstämman i Enorama Pharma AB

I enlighet med tidigare utskickad kallelse bifogas här förslag till beslutspunkter i kallelsen.