Rapport visar att rökningen minskade under pandemiåret 2020

2022-05-06

I rapporten Tobaksvanor i Sverige 2003–2020, framtagen av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), redovisas att rökningen minskade under pandemiåret 2020, efter en redan mångårig och nedåtgående trend. Andelen i befolkningen som röker dagligen har halverats sedan 2003. Mängden cigaretter som konsumerats har minskat med 7 % mellan 2019 och 2020. Sedan 2003 är minskningen totalt ungefär 43 %.

-Samhället har satsat mycket på information om riskerna med rökning under de senaste decennierna, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN. En av författarna till rapporten. Skattehöjningar på tobak och olika restriktioner kring var man kan och får röka är och har också varit en bidragande faktor till minskningen.

Under delar av år 2020 ställdes ett antal pandemirelaterade frågor till rökarna, där de bland annat fick uppge om pandemin förändrat deras rökvanor. Det visade sig att majoriteten inte hade förändrat sina rökvanor, men fler hade minskat sin konsumtion än ökat den. Även bland dem som s.k. feströker minskade mängden rökta cigaretter under pandemiåret 2020. Detta troligen beroende på att sociala tillställningar var färre under pandemin.

-I pandemins tidiga skede kom studier vilka pekade på att man som rökare kunde drabbas hårdare av covid-19. Något som kan ha påverkat benägenheten att röka. Sluta-Röka-Linjen fick också fler samtal än vanligt i pandemins inledning, säger Martina Zetterqvist.

Pandemins negativa påverkan på mångas psykiska välbefinnande, gjorde att det var fler ur denna grupp som ökade sin konsumtion av cigaretter och snus, än dem som inte påverkats eller påverkats till en mindre grad.

Under 2020 hade 14 % av befolkning rökt vid minst ett tillfälle den senaste månaden. Omkring 8 % hade rökt dagligen och 6 % sporadiskt. Det var lika vanligt att män och kvinnor rökte.

Sorgligt nog var rökning vanligare bland yngre personer; 22 % bland 17–29-åringar, mot 9 % bland 65–84-åringar. Andelen som snusat vid minst ett tillfälle den senaste månaden var 20 %. Både bland män och kvinnor har andelen snusare ökat under de senaste åren.

Bakgrund
Rapporten som refereras till i texten bygger på Monitormätningarna som bland annat baseras på en enkätundersökning och på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Sedan starten har ungefär 370 000 personer medverkat i Monitormätningarna. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år.

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)