Riksdagsbeslut gällande nya nikotinprodukter

2022-06-29

Sedan tobaksfria nikotinprodukter introducerades på marknaden i Sverige 2016, har det inte funnits någon reglering i tobakslagen. Ingen åldersgräns för köp. Inga regler för hur, var och på vilket sätt produkterna har kunnat marknadsföras. Det har varit fritt fram för producenten att själv agera utifrån vad de har ansett vara bäst och mest effektivt.

I takt med att nikotinfria produkter har ökat i popularitet och användning, har myndigheterna sett det som en nödvändighet att se över det regelverk som är till skydd både för seriösa producenter och användare. Många som under lång tid varit beroende av tobak har sett nikotinfria produkter som en väg ur ett beroende. Men myndigheterna har också uppmärksammat att exempelvis e-cigaretter och nikotinsnus, s.k. pouches, upplevts attrahera en yngre målgrupp och därför ansett att regelverket behöver förtydligas.

Myndigheterna gör en bedömning att det kan finnas ett värde i vissa jämförelser mellan nikotinläkemedel och tobaksfria nikotinprodukter. Vissa paralleller finns redan mellan tobaksfria nikotinprodukter och de produkter som förkommer inom läkemedelsområdet, där nikotinläkemedel regleras genom läkemedelslagen (2015:315), lagen (2009:366) om handel med läkemedel och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

I lagförslaget ställs krav på produktinformation, utformning och förpackning. Syftet med förslaget är tydligt: Att begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av nikotinprodukter. Tillverkare eller importör måste anmäla vilka produkter de tänker tillhandahålla konsumenter. Som importör eller producent är man också ansvarig för produkternas innehåll och formulering.

Gällande marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska detta göras med särskild måttfullhet. Den får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till användning. Marknadsföring får endast hänvisa till produktens smak, relaterat och motiverat av det som kan anses motsvara konsumentens informationsbehov.

Reklam och marknadsföring får heller inte riktas till barn och ungdomar som ännu inte fyllt 25 år. I likhet med vad som idag redovisas gällande skadeverkning vid annonsering av tobaksprodukter - ska detta även gälla annonsering för tobaksfria nikotinprodukter.

Det nya lagförslaget innehåller krav på en årlig rapportering av fullständiga försäljningsvolymer och uppgifter om olika konsumentgruppers preferenser. Inte minst unga människor. 18 år sätts som åldersgräns för inköp.

Inte hela vägen

I sitt beslut den 21 juni 2022 sa Riksdagen nej till regeringens förslag om att förbjuda de tillsatser till elektroniska cigaretter som leder till en tydlig doft eller smak av annat än tobak.

Regeringen villskärpa reglerna kring tobaksfria nikotinprodukter. Det handlar bland annat om bestämmelser kring produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring. Regeringen föreslår att vätskor till elektroniska cigaretter inte ska få tillhandahållas konsumenter om de innehåller tillsatser som leder till en tydlig doft eller smak av något annat än tobak.

I sitt förslag skriver regeringen att det är angeläget att utvecklingen med en ökad användning av elektroniska cigaretter bland barn och unga bromsas och att det inte bör vara tillåtet att använda tillsatser av smakämnen som gör de elektroniska cigaretterna attraktiva för barn, unga och icke-rökare.

Riksdagen biföll alltså i huvudsak regeringens förslag om skärpta regler, men sa däremot nej till ett förbud mot smaksättning. Anledningen är att regeringen nyligen har gett flera myndigheter i uppdrag att sammanställa kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar.

Enligt riksdagen bör ett fullgott kunskapsunderlag inväntas innan en hårdare reglering införs.

Riksdagen riktade även ett så kallat tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att se över frågan om att göra det straffbart att ge eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år. Inget beslut om detta än, alltså.

De nya reglerna börjar huvudsakligen gälla den 1 augusti 2022.

För Enorama Pharma är lagförslaget något vi förutsett och ansett som en självklar del av vår produktutveckling och marknadsanalys. Vi ser myndigheternas förslag till regelverk i alla delar som något vi som seriös producent och utvecklare tryggt kan luta oss emot.

Våra tobaksfria nikotinprodukter motsvarar mer än väl det som kravställs i lagförslaget. Likaså vår försäljnings- och marknadsstrategi. Korta beslutsvägar i vår egen organisation gör att vi snabbt kan göra eventuella justeringar om så behövs.

Ett tydligt regelverk är alltid till gagn för både konsumenter och seriösa aktörer. 

Läs hela Riksdagens betänkande i från här