Styrelsens ordförande talar fritt

Planen är enkel, vägen är spikrak, målet är att tjäna så mycket pengar det går.

Vi når dit genom försäljning av våra produkter.

Enorama har på kort tid och till en låg kostnad gått från att vara ett utvecklingsbolag med en produkt till en global leverantör av både regulatoriskt godkända och icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter. Därtill, när tiden är mogen, har vi lagt grunden till att utveckla flera nya produkter som var och en kan bidra till ytterligare lönsamhet och större vinster.

Nu blickar vi framåt, från tiden när resultatet utgjordes av framsteg i utvecklingen av faktiska, säljbara, konsumentvänliga, attraktiva och lönsamma produkter, till att skapa resultat i form av ekonomisk vinst. Det pågår ett intensivt arbete hos styrelsen, VD, ledning och anställda med att skapa fantastiska förutsättningar för att Enorama ska bli ”bäst i klassen”. Det är ett högt ställt mål som formats av en stolt organisation. Vi har ett enormt driv och en positiv anda hos samtliga medarbetare. Det ger bolaget utomordentliga möjligheter och rätt förutsättningar att växa in i framtiden. Vi har en stark tradition i bolaget att vara kostnadsmedvetna, vilket är en viktig ingrediens för att skapa god lönsamhet. Alla medarbetare uppmanas att ständigt ifrågasätta om det finns ett bättre sätt, praktiskt såväl som ekonomiskt, att klara av arbetsuppgiften på. Ur det perspektivet är bolagets viktigaste kapital humankapitalet. Jag ser varje medarbetare som en nyckelperson. Så viktiga är alla i organisationen. Genom att varje arbetsmoment optimeras och ständigt utvärderas, kan vi nå maximal lönsamhet och bibehålla vår konkurrenskraft.

Korta beslutsvägar ger handlingsfrihet. Det är ett viktigt instrument för ett bolag som utvecklas och är nödvändigt för tillväxt och lönsamhet. På en turbulent och ombytlig marknad har vi lyckats med att kombinera flexibilitet genom korta beslutsvägar och långsiktighet i hållbara moderna produkter.

En för ändamålet kompakt organisation som leds av en fokuserad VD som ser problem som möjligheter, som är strategisk och aldrig lämnar något till slumpen, som ser möjligheter där andra tvekar och samtidigt på ett karismatiskt sätt driver hela bolaget framåt har gjort att vi befinner oss där vi är idag.

Utan finansiering hade inget av detta varit möjligt. Stödet och intresset från aktieägarna är oerhört viktigt. En investering omfattar alltid en risk, mer eller mindre kalkylerad, varför vi hyser stor respekt för de som valt att investera i Enorama. Alla aktieägare, inklusive mig själv, investerar för att få avkastning på kapitalet. Som aktieägare vill man veta hur investeringen utvecklas. Enorama följer de regler om informationsgivning till marknaden som vi är ålagda att göra.

Vi ser idag hur covid-19 påverkar hela samhället. Tragiken att mista en anhörig kan drabba alla på jordklotet, oavsett bakgrund och status. En konsekvens är att många väljer att sluta röka därför att det per definition är livsfarligt. För många är det svårt att sluta utan hjälpmedel. Statliga myndigheter världen över hjälper till genom att införa rökförbud på allmän plats.

Enorama Pharma AB erbjuder svenska produkter i världsklass för att göra livet lättare för den som vill sluta röka.

ANDERS ERMÉN
Styrelseordförande, Enorama Pharma