Tobacco Endgame

2022-05-25

Sedan 2013 driver den svenska oberoende tankesmedjan Tobaksfakta - tillsammans med ett antal medlemsorganisationer - opinionssatsningen Tobacco Endgame. Rökfritt Sverige 2025. Ambitionen är att till år 2025 minska antalet rökare i Sverige till under 5 %. I stort sett en halvering av hur det ser ut idag. Något som tydligt skulle påverka och förbätt­ra den svenska folkhälsan.

Tobaksindustrin satsar stora resurser på att ständigt rekrytera nya konsumenter och driva tobaksepidemin vidare. Bara i Sverige dör 12 000 människor varje år till följd av tobaksrökning. I hela världen ofattbara drygt sex miljoner. Samhällskostnaderna för rökningen är enorma. Betydligt högre än inkomsterna av tobaksskatter, dessutom.

Som en motåtgärd, i en konvention genom WHO, enades världens länder 2003 om en bred arsenal av åtgärder för att varaktigt minska tobaksrökningen globalt. Sedan dess har enskilda länder tagit ytterligare steg i ett perspektivskifte, inte bara för att minska, utan för att fasa ut tobaksanvändning helt och hållet.

Nya Zeeland, Irland, Skottland och Finland har i sina respektive länder fattat politiska beslut om årtal då rökningen ska närma sig noll. Perspektivskiftet ger inspiration i det tobaksförebyggande arbetet och tydliggör att många olika tobaksförebyggande åtgärder behövs för att nå målet. En internationell strategi som fått namnet Tobacco Endgame.

Närmare 200 organisationer har ställt sig bakom Tobacco Endgame­. Stödet är brett, dominerat ganska naturligt av hälso-­ och sjukvårdens professionella och fackliga organisationer. Men också av landsting/re­gioner samt ett växande antal länsstyrelser och kommuner. Uppslutningen avspeglar en ökande medvetenhet om rökningens negativa effekter på individ, mil­jö, sjukvård och samhälle. Enskilda svenska profilerade idrottare, exempelvis skridskoåkaren Nils van der Poel och proffsboxaren Marianne Ahlborg, står bakom initiativet. De och flera andra idrottare syns i filmer och andra publika sammanhang som ambassadörer för ett rökfritt liv.

https://youtu.be/XczxU6Uh7bo

Bland befolkningen visar undersökningar också ett ökande stöd för det långsiktiga målet om utfasning av rökningen till 2025. Ett perspektivskifte som även den svenska regeringen ställt sig bakom. Ett tidsbestämt mål för rökningen ska ses som en konkret del i regeringens ambition att inom en generation påtagligt förbättra den allmänna folkhälsan.

Perspektivskiftet är en viktig del i strävan att nå de globala mål för en hållbar utveckling - Agenda 2030 - som FN satt upp.

Noterbar är att i alla sjutton av FNs mål, är bruk av tobak på ett eller annat sätt involverat!

Källa: http://tobaksfakta.se/kategori/tobaksfritt-sverige/tobaccoendgame/