DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

13.11.2019 - 07:30

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019

 • Den 9 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget arbetar med att prototyputveckla ett cannabistuggummi innehållande CBD som i första hand förväntas registreras som ”Novel Food” i EU. Ett ”Letter of Intent” tecknades med det grekiska bolaget PromoPharma S.A. som önskar att sälja produkten i sin region.
   
 • Den 18 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottagit den tertiära utredningen på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak. 
   
 • Den 19 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget skickat in föreslagna kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket. 
   
 • Den 2 augusti mottog Enorama Pharma beskedet att registreringsansökningarna för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak –  godkänns av svenska Läkemedelsverket. Det är Bolagets första medicinska produkt som når ett godkännande.
   
 • Den 13 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman fattat beslut om en riktad emission av 232 919 aktier till en grupp investerare. Genom emissionen tillfördes Bolaget ca 15 miljoner SEK innan emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 36 393,59 SEK till 864 293,90 SEK.
   
 • Den 14 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolaget erhållit patentgodkännande från svenska Patent- och Registreringsverket för nikotintuggummits formulering. Patentet kungjordes i Svensk Patenttidning den 13 augusti 2019. Samma patentansökan behandlas för närvarande även internationellt.
   
 • Den 13 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget fått besked att Läkemedelsverket accepterar begäran om att Sverige ska agera referensland i kommande Mutual Recognition Procedure (MRP).
   
 • Den 18 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget sänt in till Läkemedelsverket vilka länder som ska ingå i Bolagets första MRP-ansökan för godkännande på fler relevanta marknader inom EU. Utöver den registreringsansökan som avtalspartnern MAE Holding står för i Holland skickar Bolaget in ansökningar i Frankrike, Tyskland, England, Spanien, Polen, Danmark och Grekland.
   
 • Den 19 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget lämnat in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent rörande ett nikotinpulver avsett för upptag i munhålan. Patentet kommer att vara till stor nytta för Bolagets kommande produktportfölj och är en viktig del i den långsiktiga produktstrategin där nikotindistribution i munhålan står i fokus. Formuleringen är framtagen i Bolagets utvecklingslaboratorium i Malmö.  


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 • Den 22 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått ett Term Sheet-avtal med betapharm Arzneimittel GmbH avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Term Sheet-avtalet är ömsesidigt exklusivt för Tyskland och innehåller bestämmelser om minimiåtaganden avseende ordervolym. Bolaget och betapharm ska enas om ett mer omfattande leverans- och licensavtal. Avtalet har en initial löptid om fem år.
 • Den 31 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget lämnat in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent rörande en fyllningsprocess för nikotinpulver avsett för upptag i munhålan. Patentansökan är ett resultat av Enorama Pharmas interna produktutveckling och kartläggningar som gjorts på nikotinkategorins befintliga produktutbud och dess tillverkningsprocesser. 
   

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 946 (4 145) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -15 823 (-9 433) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -16 404 (-9 555) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -2,97 (-1,98)
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till 42,8% (9,3%)
   

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 348 (833) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 499 (-3 346) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -7 701 (-3 383) KSEK
 • ​​​​​​​Resultat per aktie* uppgick till -1,39 (-0,70)

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 531 481 aktier.​​​​​​​

 

Ladda ner och läs delårsrapporten i sin helhet på
www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se

 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.