BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

20.02.2020 - 07:30

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Den 30 januari meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottagit första omgången frågor på registreringsansökan för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak. 
   
 • Den 6 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingår avtal med MediiGum LLC rörande förstudier inom Cough & Cold-segmentet. Förstudien ska närmare undersöka de aktiva substansernas lämplighet för administrering via tuggummi. 
   
 • Den 6 februari beslutade Styrelsen för Enorama Pharma att tillsätta en valberedning i syfte att bereda kommande årsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor. Den interimistiska valberedningen kommer att bestå̊ av tre ledamöter – representanter för de två̊ största aktieägarna i Bolaget samt Styrelsens ordförande. 
   
 • Den 19 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget etablerar utvecklingslaboratorium för medicinsk cannabis i Malmö Universitets lokaler på Medeonområdet i Malmö. Labbet kommer att genomföra prototyputveckling av cannabistuggummi för den globala marknaden baserat på Enorama Pharmas ChewMed®-teknologi. 
   
 • Den 10 april meddelade Styrelsen för Enorama Pharma att det skett en förändring i valberedningens representanter. Baulos Capital Belgium SA som utsåg dess ägare Fredrik Olsson som sin representant, meddelade den 9 april 2019 att han avgått ur valberedningen. 
   
 • Den 15 april publicerade Enorama Pharma årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Tidigare hade Bolaget kommunicerat att erhållet kapital skulle finansiera verksamheten till december 2019, ett uttalande som bygger på antagande om intäkter under perioden. I förvaltningsberättelsen angavs istället att nuvarande kapital beräknas räcka till månadsskiftet augusti/september. Diskrepansen mellan uttalandena föranleds av tillämpningen av vedertagna redovisningsprinciper, innebärande att i förvaltningsberättelsen intagen uppskattning exkluderar förväntade intäkter. Bolaget förväntas dock fortfarande erhålla intäkter under perioden, varför kapitalet fortsatt beräknas räcka till december 2019. 
   
 • Den 24 april beslutade Enorama Pharma att etablera en ny enhet inom kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel. 
   
 • Den 24 maj meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottagit andra omgången frågor på registreringsansökan för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter. 
   
 • Den 24 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB. Vid stämman var 3 178 172 aktier representerade, motsvarande ca 59,99 % av totala antalet aktier. Stämman beviljade inte ansvarsfrihet åt VD och styrelsens ledamöter då aktieägare representerande 8,9 % av aktierna i Bolaget röstade emot ansvarsfrihet. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå̊ av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Mats Rönngard, Mats Persson och Tomas Eriksson omvaldes. Bengt Jönsson och Anders Dahlin nyvaldes. Till ordförande omvaldes Anders Ermén.
   
 • Den 12 juni beslutade Styrelsen i Enorama Pharma att inrätta ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska bestå av Styrelsens ordförande samt ytterligare två̊ medlemmar i styrelsen som inte ingår i Bolagets verkställande ledning. Syftet är att bidra till kontroll, transparens och trygghet för anställda, aktieägare och investerare samt styrelse. 
   
 • Den 13 juni meddelade Enorama Pharma att screeningstudien inom Cough & Cold har slutförts. Resultatet av studien har delats med MediiGum LLC, USA, och en utvärdering om studieresultaten har inletts. 
   
 • Den 20 juni meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått ett licens- och leveransavtal med MAE Holding om försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Holland. Avtalet innebär att MAE Holding bär kostnaderna relaterade till ansökan till läkemedelsverket i Holland, men förvärvar inga immateriella rättigheter från Enorama Pharma. Avtalet som har en initial avtalstid om 5 år från lansering är ömsesidigt icke-exklusivt utan avtalade kvantiteter. Bolaget förväntar lansering inom de kommande 6–10 månaderna.
   
 • Den 24 juni meddelade Enorama Pharma att begärda kompletteringar på registreringsansökan för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak - har lämnats in cirka två̊ veckor före utsatt tid.
   
 • Den 9 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget arbetar med att prototyputveckla ett cannabistuggummi innehållande CBD. Ett ”Letter of Intent” tecknades med det grekiska bolaget PromoPharma S.A. som önskar sälja produkten i sin region. 
   
 • Den 18 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottagit den tertiära utredningen på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak.
   
 • Den 19 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget skickat in föreslagna kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket. 
   
 • Den 2 augusti mottog Enorama Pharma beskedet att registreringsansökan för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak – godkänns av svenska LMV. Det är Bolagets första medicinska produkt som når ett godkännande. 
   
 • Den 13 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman fattat beslut om en riktad emission av 232 919 aktier till en grupp investerare. Genom emissionen tillfördes Bolaget ca 15 miljoner SEK innan emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 36 393,59 SEK till 864 293,90 SEK. 
 • Den 14 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolaget erhållit patentgodkännande från svenska Patent- och Registreringsverket för nikotintuggummits formulering. Patentet kungjordes i Svensk Patenttidning den 13 augusti 2019. Samma patentansökan behandlas för närvarande även internationellt. 
 • Den 13 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget fått besked att Läkemedelsverket accepterar begäran om att Sverige ska agera referensland i kommande Mutual Recognition Procedure (MRP). 
 • Den 18 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget sänt in till Läkemedelsverket vilka länder som ska ingå i Bolagets första MRP-ansökan för godkännande på fler relevanta marknader inom EU. Utöver den registreringsansökan som avtalspartnern MAE Holding står för i Holland skickar Bolaget in ansökningar i Frankrike, Tyskland, England, Spanien, Polen, Danmark och Grekland. 
 • Den 19 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget lämnat in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent rörande ett nikotinpulver avsett för upptag i munhålan. Patentet kommer att vara till stor nytta för Bolagets kommande produktportfölj och är en viktig del i den långsiktiga produktstrategin där nikotindistribution i munhålan står i fokus. Formuleringen är framtagen i Bolagets utvecklingslaboratorium i Malmö.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019

 • Den 22 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått ett Term Sheet-avtal med betapharm Arzneimittel GmbH avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Term Sheet-avtalet är ömsesidigt exklusivt för Tyskland och innehåller bestämmelser om minimiåtaganden avseende ordervolym. Bolaget och betapharm ska enas om ett mer omfattande leverans- och licensavtal. Avtalet har en initial löptid om fem år. 
   
 • Den 31 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget lämnat in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent rörande en fyllningsprocess för nikotinpulver avsett för upptag i munhålan. Patentansökan är ett resultat av Enorama Pharmas interna produktutveckling och kartläggningar som gjorts på nikotinkategorins befintliga produktutbud och dess tillverkningsprocesser. 
   
 • Den 21 november meddelade Enorama Pharma att man mottagit en order på tobaksfria nikotinpåsar (vitt snus) från det amerikanska bolaget Good Work Tech, New York, USA. Ordern är värd ca 1,1 MSEK och de första produkterna förväntas levereras under första halvåret 2020. 
   
 • Den 4 december meddelade Enorama Pharma att man mottagit sin andra amerikanska order på tobaksfria nikotinpåsar. Ordern kommer från bolaget Turning Point Brands, Louisville, USA, och är värd ca 1,9 MSEK. De första produkterna förväntas levereras under första halvåret 2020. 
   
 • Den 11 december meddelade Styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget ingått ett låneavtal med Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB och ökar Bolagets lån till totalt ca 35 MSEK. Det nya lånet om 17 MSEK är helt räntefritt och ska amorteras över 3 år med sista amortering den 31 dec 2022. Räntan på det refinansierade lånet om 18 MSEK sänks från befintliga 6,5 procent till 3 procent och följer tidigare amorteringsplan med sista amortering den 31 dec 2022. Swede Unipharma AB meddelar samtidigt att man har sålt 729 167 aktier i Enorama Pharma, till en kurs av 48 SEK per aktie, till DS Global Marketing Pte. Limited, en industriell partner till Bolaget. Lånet till Enorama Pharma finansieras genom köpeskillingen för aktierna, som uppgår till ca 35 MSEK och innebär samtidigt återbetalning av Swede Unipharmas befintliga lån till Erik Penser Bank om 18 MSEK, samt räntor och övriga kostnader. 
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 19 februari uppmärksammade Bolaget en felskrivning i pressmeddelandet rörande låneavtal från den 11 dec 2019. Korrekt beskrivning är att Swede Unipharma under 2018 åtagit sig att låna ut 21 MSEK till Bolaget. Av angivet belopp har Bolaget ännu inte kallat på utbetalning av 700 000 SEK, samtidigt som 4 MSEK har konverterats till villkorat aktieägartillskott och amortering har skett med 3,2 MSEK. Ovan innebär sammantaget att Bolagets låneskuld till Swede Unipharma AB vid tidpunkten för pressmeddelandet uppgick till 13,1 MSEK (med möjlighet att öka till 13,8 MSEK när Bolaget så begär). 

  Efter ingåendet av det beskrivna låneavtalet uppgår således Bolagets totala låneutrymme från Swede Unipharma AB till 30,8 MSEK (varav hittills utbetalt lån är 29 MSEK, varför Bolaget när som helst har möjlighet att begära utbetalning om ytterligare 1,8 MSEK), och av Swede Unipharma AB lämnat villkorat aktieägartillskott uppgår till 4 MSEK. Ovan beskrivet påverkar inte det totala belopp som Swede Unipharma AB tillfört Bolaget.


SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 611 (5 256) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 876 (-15 492) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -23 799 (-16 339) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -4,30 (-3,08) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 december till 16,9% (43,8%)

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 664 (1 111) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 022 (-6 059) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -7 343 (-6 784) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,33 (-1,28) SEK

*Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 531 481 aktier.


Ladda ner och läs rapporten i sin helhet på
www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se

Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Mats Rönngards försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08:30 CET.