DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

11.11.2020 - 07:45

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 623 (6 946) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 984 (-15 823) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -11 315 (-16 404) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -2,05 (-2,97) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till 2,3% (42,8%)

  * Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 531 481 aktier.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 116 (2 348) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 789 (-7 499) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -4 855 (-7 701) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,88 (-1,39) SEK
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Den 2 juli meddelade Enorama Pharma att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB beslutat att lämna Bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 5 miljoner SEK, genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna kapital och finansiella ställning. Åtgärden ger även bättre förutsättningar för styrelsen vid utvärdering av olika långsiktiga finansieringslösningar.
 • Den 12 augusti publicerade Enorama Pharma delårsrapporten för det andra kvartalet 2020. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.enorama.se.
   
 • Den 21 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått låneavtal med Nordea Bank ABp och lånat 5 MSEK. Lånet ska amorteras över 3 år och löper med en rörlig årlig ränta som vid ingånget avtal uppgick till 3,75 procent. Lånet upptogs i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående produktions- och försäljningsarbete av icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter. Säkerheten för lånet består i företagsinteckning i Bolaget.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 26 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget genomför en riktad nyemission av units och tillförs initialt ca 13 MSEK och potentiellt ytterligare 7,5 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner. Totalt kan Enorama Pharma komma att tillföras 20 553 610 kronor genom unitemission. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt och ger rätt att teckna aktier till kursen 40 kr per aktie under perioderna 25 – 29 januari 2021, 22 – 26 februari 2021 och 25 – 31 mars 2021. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om 7,33 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 7 handelsdagarna som föregår beslutet. Hela pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.enorama.se.

  Ladda ner och läs rapporten i sin helhet på:
  www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se


OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 08:45 CET.