KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

23.06.2021 - 17:55

Onsdagen den 23 juni hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 2 003 950 aktier representerade, utav 6 174 352 utgivna motsvarande ca 32,5 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
 
Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

 
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, dels att Mats Rönngard, Anders Ermén, Mats Persson, Tomas Eriksson, och Bengt Jönsson omvaldes. Anders Dahlin hade avstått omval. Till ordförande omvaldes Anders Ermén.

Stämman beslutade även att omvälja bolagets revisor Ernst & Young, som meddelat att Martin Henriksson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

 
Fastställande av riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt valberedningens förslag.

 
Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt ersättningsutskottets förslag.

 
KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq regelverk. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 19:55 CEST.