DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma

07.11.2018 - 07:00

Väsentliga händelser under perioden 1 juli– 30 september 2018

 • Varumärket för Enorama Pharmas nikotintuggummi, Nicobright®, fick i juli ett ”Notice of Allowance” för användning av varumärket i USA. Varumärket blev redan under 2017 godkänt och registrerat i Europa.
 • I juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget ansökt om ett partihandelstillstånd hos Läkemedelsverket, LMV. Enorama Pharma införde inför detta ett omfattande kvalitetsledningssystem som säkerställer att Bolaget följer GDP-reglerna (Good Distribution Practice).

 • I augusti meddelade Enorama Pharma att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB lämnar Bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 4 miljoner SEK genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna kapital och finansiella ställning. 
 • I september meddelade Läkemedelsverket att Enorma Pharma erhållit tillstånd till partihandel med läkemedel. Därmed kom alla förutsättningar på plats för Enorama Pharma att ansöka om läkemedelsregistrering för medicinska produkter i Europa under eget namn.
 • I september sände Enorma Pharma in registreringsansökningar till Läkemedelsverket i Sverige för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak. Dessa ansökningar är ett första steg mot godkännande av produkterna i EU. Med Sverige som referensland i den kommande MRP-processen (Mutual Recognition Procedure) underlättas tillståndsprocessen i övriga EU-länder. Det ger en ökad flexibilitet till de nationella marknaderna inom EU, då det för Bolagets prioriterade marknader går att välja mellan en fullständig ansökan till nationella myndigheter eller att bygga vidare på MRP-processen.
 • I september meddelade Martin Lind, styrelseledamot i Enorama Pharma AB, att han lämnar sitt styrelseuppdrag med omedelbar verkan. Styrelsen är fortsatt beslutsmässig även efter Martins utträde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I oktober passerade Enorama Pharma Läkemedelsverkets valideringsfas för registreringsansökningar då LMV meddelade att registreringsansökningarna avseende fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak – är kompletta och korrekta, samt att handläggningen har inletts. 

 • Den 23 oktober beslutade styrelsen i Enorama Pharma AB att genomföra en företrädesemission om 25 miljoner SEK. Syftet är att täcka Enorama Pharmas kapitalbehov åtminstone till december 2019 i väntan på potentiella intäkter från kommersialiseringen av Bolagets första produkt, samt att finansiera den initiala utvecklingen av nya användningsområden för Bolagets medicinska tuggummin.

 • I oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget har erhållit tillstånd av Läkemedelsverket för införsel och hantering av cannabis. Tillståndet innebär att Bolaget nu kan inleda arbetet med att utveckla ett medicinskt cannabistuggummi avsett för den nordamerikanska och europeiska marknaden.

 • Den 30 oktober offentliggjorde Enorama Pharma AB ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission om 25 miljoner SEK som Bolaget genomför med teckningsperiod 1 november – 16 november 2018. Memorandumet avseende företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.enorama.se).


SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 145 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 433 (-5 475) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -9 555 (-5 610) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,98 (-1,24)
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till 9,3% (23,4%)

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 833 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 346 (-2 118) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -3 383 (-2 161) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,70 (-0,48)

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 816 875 aktier.