BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

17.02.2021 - 07:51

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 146 (7 611) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -23 011 (-22 876) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -23 456 (-23 799) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -3,97 (-4,30) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 december till 4,3% (16,9%)

  Rättning av publicerad Q3 rapport 2020, se not 1 i finansiell rapport. Rättningen består av ingångna, bekräftade ordrar som ännu ej levererats på grund av covid-19-pandemin. Rättningen påverkar helårsomsättningen med -5 532 KSEK samt rörelseresultatet med -3 349 KSEK.

  * Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 905 183 aktier (5 531 481 aktier).


SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN
1 OKTOBER –
31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 55 (664) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 677 (-7 022) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -8 791 (-7 343) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,49 (-1,33) SEK

        * Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 905 183 aktier (5 531 481 aktier).

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Den 19 februari uppmärksammade Bolaget en felskrivning i pressmeddelandet rörande låneavtal från den 11 dec 2019. Korrekt beskrivning är att Swede Unipharma under 2018 åtagit sig att låna ut 21 MSEK till Bolaget. Av angivet belopp har Bolaget ännu inte kallat på utbetalning av 700 000 SEK, samtidigt som 4 MSEK har konverterats till villkorat aktieägartillskott och amortering har skett med 3,2 MSEK. Ovan innebär sammantaget att Bolagets låneskuld till Swede Unipharma AB vid tidpunkten för pressmeddelandet uppgick till 13,1 MSEK (med möjlighet att öka till 13,8 MSEK när Bolaget så begär). 

  Efter ingåendet av det beskrivna låneavtalet uppgick således Bolagets totala låneutrymme från Swede Unipharma AB till 30,8 MSEK (varav hittills utbetalt lån är 29 MSEK, varför Bolaget när som helst har möjlighet att begära utbetalning om ytterligare 1,8 MSEK), och av Swede Unipharma AB lämnat villkorat aktieägartillskott uppgick till 4 MSEK. Ovan beskrivet påverkar inte det totala belopp som Swede Unipharma AB tillfört Bolaget.

 • Den 11 mars meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingick ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet med det nordeuropeiska läkemedelsföretaget Evolan Pharma AB, avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi inom Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen. Avtalet är ingånget för en period om 5 år från lansering och tilläggsavtalet innebär att Enorama Pharma och Evolan har kommit överens om minimikvantiteter och priser för Evolans köp av produkten. Parterna har även överenskommit att Evolan kommer ansöka om och bekosta nationella tillstånd för försäljning av produkten. Tidpunkten för lansering är beroende av handläggningstiden vid respektive läkemedelsverk. Överenskomna minimikvantiteter består i förväntade marknadsandelar på respektive marknad för respektive år.

 • Den 15 april publicerade Enorama Pharma årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen kan laddas ner från Bolagets hemsidawww.enorama.se.

 • Den 15 april kallades aktieägarna till årsstämma den 20 maj 2020 kl. 18.00 i Bolagets lokaler på Södergatan 3, Malmö. Den 28 april meddelade Styrelsen för Enorama Pharma att man beslutat att flytta bolagsstämman till en större lokal med bättre förutsättningar för större fysisk spridning av deltagarna. Ändringen gjordes i syfte att minska risken för smittspridning av coronaviruset covid-19. Stämman flyttades till Nyströms Gastronomi, Norra Vallgatan 66, Malmö.

 • Den 5 maj fick Enorama Pharma besked från svenska Läkemedelsverket att MRP-processen för nikotintuggummit är avslutad och att samtliga länder där ansökan skickats in är överens om att produkten uppfyller alla krav för godkännande. För att nationellt godkänna produkten i varje enskilt land återstår enbart inlämning och granskning av de nationella översättningarna av nikotintuggummits slutliga produktinformation.

 • Den 7 maj meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått ett licens- och leveransavtal med betapharm Arzneimittel GmbH avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Licens- och leveransavtalet har en initial löptid om tio år och bekräftar villkoren i Term Sheet-avtalet och innehåller de definitiva villkoren. betapharm beviljas en villkorad exklusiv rätt att marknadsföra, sälja och distribuera Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Exklusiviteten är avtalad för fem år och är även villkorad av uppfyllande av minimikvantiteter i förhållande till marknadsandel.

 • Den 18 maj meddelade styrelsen i Enorama Pharma att årsstämman som skulle ha ägt rum den 20 maj 2020 skjuts upp till den 26 juni 2020. Beslutet baseras på den senaste tidens utveckling av covid-19-pandemin och den lagstiftning som trätt i kraft om tillfälliga undantag för genomförande av bolagsstämmor. Beslutet att skjuta upp årsstämman har fattats i syfte att istället kunna genomföra stämman digitalt utan personlig närvaro för att minska risken för smittspridning och därmed värna Enorama Pharma AB:s aktieägares och medarbetares säkerhet samt för att möjliggöra ett ökat deltagande under rådande omständigheter.

 • Den 20 maj publicerade Enorama Pharma kvartalsrapporten för det första kvartalet 2020. Rapporten kan laddas ner från Bolagets hemsidawww.enorama.se.

 • Den 20 maj kallades aktieägarna till digital årsstämma den 26 juni 2020. Kallelsen kan läsas på Bolagets hemsida www.enorama.se.

 • Den 22 maj meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått avtal med Twinroll Service AB om försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snus All White. Avtalet reglerar Bolagets och Twinrolls samarbete avseende Twinrolls Private Label-försäljning av Enorama Pharmas egenutvecklade tobaksfria vita snusprodukter. Avtalet som har en initial avtalstid om 3 år ger Twinroll en exklusiv rätt till Private Label-försäljning av produkterna i Qatar, Finland, Rumänien och Tjeckien samtidigt som det ger en icke-exklusiv rätt att sälja produkterna i Polen, Island och Nya Zeeland. De exklusiva försäljningsrättigheterna är villkorade av uppnående av vissa förutbestämda minimikvantiteter.

 • Den 25 maj meddelande Enorama Pharma att Bolaget, via sitt patentombud AWA Patent, mottagit en invändning på det svenska patentet för nikotintuggummits formulering. Inom nio månader från det att Patent- och Registreringsverket (PRV) har meddelat ett patent kan vem som helst invända mot patentet. En sådan invändning har Fertin Pharma gjort på invändningsfristens sista dag.

 • Den 18 juni meddelande Enorama Pharma att Bolaget har ingått ett ömsesidigt icke-exklusivt Term Sheet-avtal med IGRP LDA (”IG Therapeutics”) avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Portugal, Kap Verde, Angola och Moçambique. IG Therapeutics bär alla kostnader relaterade till marknadsgodkännande för nikotinprodukterna i de aktuella länderna. Bolaget upplåter en royaltyfri licens till IG Therapeutics att använda Bolagets immateriella rättigheter i den utsträckning som krävs för att kunna fullgöra sina åtaganden enligt villkoren i avtalet. Term Sheet-avtalet har en initial löptid om fem år och är ömsesidigt icke-exklusivt. Avtalet innehåller inga bestämmelser om minimiåtaganden avseende ordervolym. Bolaget och IG Therapeutics ska enas om att ingå ett leverans- och licensavtal.

 • Den 26 juni hölls årsstämma i Enorama Pharma. Vid stämman var 3 369 251 aktier representerade, motsvarande ca 60,9 % av det totala antalet aktier. Sammanfattningen av de beslut som fattades och svar på inkomna frågor återfinnes på Bolagets hemsidawww.enorama.se.

 • Den 2 juli meddelade Enorama Pharma att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB beslutat att lämna Bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 5 miljoner SEK, genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna kapital och finansiella ställning.

 • Den 12 augusti publicerade Enorama Pharma delårsrapporten för det andra kvartalet 2020. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsidawww.enorama.se.

 • Den 21 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått låneavtal med Nordea Bank ABp och lånat 5 MSEK. Lånet ska amorteras över 3 år och löper med en rörlig årlig ränta som vid ingånget avtal uppgick till 3,75 procent. Lånet upptogs i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående produktions- och försäljningsarbete av icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter. Säkerheten för lånet består i företagsinteckning i Bolaget.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020

 • Den 26 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget genomför en riktad nyemission av units och tillförs initialt ca 13 MSEK och potentiellt ytterligare 7,5 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner. Totalt kan Enorama Pharma komma att tillföras 20 553 610 kronor genom unitemission. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt och ger rätt att teckna aktier till kursen 40 kr per aktie under perioderna 25 – 29 januari 2021, 22 – 26 februari 2021 och 25 – 31 mars 2021. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om 7,33 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 7 handelsdagarna som föregår beslutet. Hela pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.enorama.se.

 • Den 11 november publicerade Enorama Pharma delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsidawww.enorama.se.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 17 februari meddelade styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget har ingått ett låneavtal med DS Global Pte. Limited och lånar 8 MSEK. Lånet löper med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska återbetalas i sin helhet senast den 16 december 2021. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående produktions- och försäljningsarbete av icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter.
 

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet på: www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 
mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se


OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 08:50 CET.