DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

19.05.2021 - 06:45

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 777 (124) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 893 (-5 291) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5 994 (-5 470) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,01 (-0,99) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars till 6,19% (4,74%)

  * Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 905 183 aktier.

   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2021

 • Den 17 februari meddelade styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget har ingått låneavtal med DS Global Pte. Limited och lånar 8 MSEK. Lånet löper med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska återbetalas i sin helhet senast den 16 december 2021. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående produktions- och försäljningsarbete av icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter.
   
 • Den 17 februari publicerade Enorama Pharma Bokslutskommunikén för 2020. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.enorama.se.
   
 • Den 12 mars meddelade Styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget beslutat att genomföra en riktad nyemission om 269 169 aktier till en teckningskurs om 26,80 SEK per aktie, vilket tillförde Bolaget 7 213 729 kronor före emissionskostnader. Kapitalet tillfördes för att effektivt kunna driva försäljningsarbetet av såväl Bolagets godkända nikotintuggummi (NRT) som dess tobaksfria, vita snusprodukt. Aktierna registrerades hos Bolagsverket den 14 april 2021.
   
 • Den 18 mars meddelade Enorama Pharma att godkännande lämnats från svenska Läkemedelsverket gällande den nationella registreringsansökan som Enorama Pharmas kund Evolan Pharma AB drivit och bekostat för nikotintuggummit i Sverige. Evolan står nu som innehavare av försäljningstillståndet för Bolagets nikotintuggummi på den svenska marknaden.
   
 • Den 22 mars meddelade Enorama Pharma att Bolaget fått ytterligare ett nationellt godkännande inom sin MRP-ansökan. Samtliga länder där ansökan sänts in har godkänt nikotintuggummit: Frankrike, Tyskland, England, Polen, Danmark, Grekland och slutligen Spanien.
   


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 8 april meddelade Enorama Pharma att den sista teckningsperioden passerat och de teckningsoptioner som utgavs i den riktade emissionen 2020-10-26, förfallit i sin helhet. Teckningsoptionerna utgavs vederlagsfritt och gav rätt att teckna aktier till kursen 40 kr per aktie under perioderna 25–29 januari 2021, 22–26 februari 2021 och 25–31 mars 2021. Inga aktier tecknades med stöd av dessa teckningsoptioner.
   
 • Den 12 april ingick Enorama Pharma avtal med Northerner Scandinavia Inc om försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snus till konsumenter i USA. Produkterna kommer säljas under Bolagets registrerade varumärke, NIC-S®. I april 2021, etablerade Bolaget ett helägt dotterbolag i USA, Enorama Pharma Inc, i syfte att bearbeta den amerikanska marknaden och avtalet är det första som ingås av Enorama Pharma Inc. Avtalet, som löper till 31 dec, ger Northerner en icke-exklusiv rätt att sälja produkterna via hemsidorna nicokick.com och northerner.com i USA. Avtalet innehåller inga volymåtaganden. Lanseringen är förknippad med kostnader av engångs- och uppstartskaraktär och avtalet väntas därför ha en positiv nettomarginal tidigast under slutet av avtalstiden.
   
 • Den 14 april publicerade Enorama Pharma Årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.enorama.se.
   
 • Den 19 april kallade Styrelsen i Enorama Pharma till årsstämma den 19 maj 2021. Kallelsen återfinns i sin helhet på Bolagets hemsida www.enorama.se.
 • Den 18 maj meddelade Enorama Pharma att årsstämman skjuts upp till den 23 juni 2021. Under den sista dagen för röstning, tisdagen den 18 maj 2021, har aktieägare på grund av tekniska problem inte kunnat avlämna sina röster inför årsstämman. Styrelsen beslutade därför att skjuta upp stämman i syfte att säkerställa att samtliga aktieägare som önskar delta i stämman ges möjlighet till det. Kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
 

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet på: www.enorama.se/investerare/finansiell-rapportKONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se


OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 08:45 CEST.