Rättelse: Enorama Pharma säkrar finansiering genom låneavtal om 17 MSEK och refinansierar befintligt lån om 18 MSEK med Swede Unipharma AB

19.02.2020 - 12:30

I pressmeddelandet från den 11 december 2019 meddelade Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) att man upptog lån om 17 MSEK, refinansierar lån från Swede Unipharma AB om 18 MSEK och att Bolagets skuld till Swede Unipharma AB uppgår till ca 35 MSEK. Bolaget vill härmed uppmärksamma en felskrivning.

Korrekt beskrivning är att Swede Unipharma under 2018 åtagit sig att låna ut 21 MSEK till Bolaget. Av angivet belopp har Bolaget ännu inte kallat på utbetalning av 700 000 SEK, samtidigt som 4 MSEK har konverterats till villkorat aktieägartillskott och amortering har skett med 3,2 MSEK. Ovan innebär sammantaget att Bolagets låneskuld till Swede Unipharma AB vid tidpunkten för pressmeddelandet uppgick till 13,1 MSEK (med möjlighet att öka till 13,8 MSEK när Bolaget så begär). 

Efter ingåendet av det beskrivna låneavtalet uppgår således Bolagets totala låneutrymme från Swede Unipharma AB till 30,8 MSEK (varav hittills utbetalt lån är 29 MSEK, varför Bolaget när som helst har möjlighet att begära utbetalning om ytterligare 1,8 MSEK), och av Swede Unipharma AB lämnat villkorat aktieägartillskott uppgår till 4 MSEK.

Ovan beskrivet påverkar inte det totala belopp som Swede Unipharma AB tillfört Bolaget.

 


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information besökwww.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl.13:30 CET.