KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma den 23 december 2022 kl. 17.30 i Bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 15…

Läs mer

Enorama genomför riktad nyemission, och planerar en extra bolagsstämma för beslut om ytterligare riktade nyemissioner, beslut om ändring av bolagsordning samt förlängning av låneavtal med närstående

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission. Styrelsen planerar även att kalla till extra bolagsstämma och att inför denna föreslå ytterligare tre riktade nyemissioner varav två med möjlighet till betalning genom kvittning. Styrelsen planerar även att föreslå beslut om ändring av bolagsordning samt förlängning av låneavtal…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 6 815 (6 410) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -28 102 (-19 424) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -28 931 (-19 689) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -3,76 (-3,19) SEK · Soliditeten uppgick per den 30…

Läs mer

Jonas Sohlman fortsätter biträda Enorama på konsultbasis

Enorama Pharma AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) har kommit överens med Jonas Sohlman om fortsatt samarbete. Jonas Sohlman kommer att biträda Bolaget på konsultbasis. ”Det är en bra lösning för bägge parter”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB (publ). KONTAKT Enorama Pharma AB (publ) Mats Rönngard, VD Tel: +46 708 72 82 50 E-post: mats.ronngard@enorama.se Västra…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN  1 JANUARI – 30 JUNI 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 2 923 (4 993) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -21 085 (-11 247) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -21 366 (-11 445) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -2,78 (-1,85) SEK · Soliditeten uppgick per den 30…

Läs mer

Enorama Pharma väljer Viskan som e-handelsplattform och systemleverantör

Det är nu klart att Enorama Pharma kommer att använda system och plattform från Viskan i sin fortsatta utveckling av e-handel i USA, nic-s.com. Enorama är i ett aktivt skede med fokus på försäljning i egen regi och här blir Viskan en perfekt partner. -”Med Viskans breda erfarenhet och resurser kvalitets- och framtidssäkrar vi vår…

Läs mer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Onsdagen den 8 juni 2022 hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 3 522 333 aktier representerade, utav 7 685 842 utgivna motsvarande ca 45,8 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa den framlagda…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 49 (1 177) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -10 868 (-5 893) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -10 903 (-5 994) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -1,42 (-1,01) SEK · Soliditeten uppgick per den 31 mars till 24,04%…

Läs mer

Enorama Pharma ingår låneavtal om 20 MSEK med DS Global Pte. Limited

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått låneavtal med DS Global Pte. Limited och lånar 20 MSEK. Lånet löper med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska återbetalas i sin helhet senast den 28 februari 2023. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med…

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2022. Årsstämman genomförs genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman hålls där­med utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Eftersom stämman hålls utan fysiskt deltagande, kommer det inte att finnas möjlighet att ställa frågor vid stämman. Aktieägare som vill…

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen kan laddas ner från Bolagets hemsida www.enorama.se (http://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/) eller via pdf-filen i detta pressmeddelande. KONTAKT Enorama Pharma AB (publ) Mats Rönngard, VD Tel: +46 708 72 82 50 E-post: mats.ronngard@enorama.se Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö www.enorama.se Enorama Pharma är noterat…

Läs mer

Jonas Sohlman slutar som CFO för Enorama Pharma

Enorama Pharma AB:s (publ) (”Enorama”) CFO Jonas Sohlman har meddelat att han kommer sluta. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under en period och lämnar sitt uppdrag den 30 september 2022. Jonas Sohlman har varit CFO för Enorama sedan 2020. ”Jag har varit CFO på Enorama under en avgörande tid och vi har…

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 december 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 11 036 (2 146) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -26 940 (-23 011) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -27 742 (-23 456) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -3,61 (-3,97) SEK · Soliditeten uppgick per den 31…

Läs mer

Annette Agerskov slutar som vice VD för Enorama Pharma

Enorama Pharma AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) vice VD Annette Agerskov har meddelat att hon kommer sluta. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under en period för överlämning och lämnar sitt uppdrag senast den 1 april 2022. Annette Agerskov har varit vice VD för Enorama sedan 2014. ”Det har varit ett privilegium att…

Läs mer

Enorama Pharmas nikotintuggummi lanserat i Tyskland

Enorama Pharma AB (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets partner betapharm Arzneimittel GmbH (”betapharm”) precis har inlett försäljningen av Bolagets nikotintuggummi på den tyska marknaden. Lanseringen är Enorama Pharmas första inom segmentet för medicinska rökavvänjningsprodukter. Den 7 maj 2020 ingick Enorama Pharma ett licens- och leveransavtal med betapharm avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i…

Läs mer