KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 juni 2021 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 17.30 och avslutas när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 15 juni 2021, dels senast torsdagen den 17 juni 2021 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. 

Anmälan kan ske skriftligt under adress Enorama Pharma AB, Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö eller via e-post till bolagsstamma@remove-this.enorama.remove-this.se. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen den 15 juni 2021 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Sådan omregistrering kan vara tillfällig. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt dock senast den 17 juni 2021 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.enorama.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

 Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
 9. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av styrelseordförande
 12. Val av revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument
 14. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Micael Karlsson, advokatfirman Delphi, som ordförande vid årsstämman 2021.

Punkt 7 b – Beslut om disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter 
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara 5 stycken, utan suppleanter. 

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Mats Persson, Anders Ermén, Mats Rönngard, Tomas Eriksson och Bengt Jönsson. Anders Dahlin har avböjt omval. 

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för bolaget. Valberedningen kommer fortsatt verka för god kompetens och att uppnå en jämn könsfördelning bland ledamöterna.

Mats Rönngard är VD för Enorama Pharma AB, styrelseledamot i Sponda Aktiebolag och styrelse-suppleant i; Roccia AB, Excellent Exhibitions Sweden AB och Swede Unipharma AB. 

Anders Ermén är styrelseledamot i Ermén Produktion och Redovisning AB. 

Tomas Eriksson är VD för Sinntaxis AB och styrelseledamot i; SB1 Pharma, Swede Unipharma AB och Kombinator Affärsutveckling AB. 

Mats Persson är VD för Hamlet Pharma AB, styrelseordförande i Xpoll AB och styrelseledamot i; Fridsbo Holding AB, Fridsbo Pharma AB och Arvensia Invest AB. 

Bengt Jönsson är CEO & Director för DS Global Pte. Ltd, Singapore, Director på Mydys Cooperation Pte.Ltd, Singapore, och styrelseledamot i The Smiling Group AB.

Punkt 11 – Val av styrelseordförande
Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Ermén.

Punkt 12 – Val av revisor
Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB. Revisionsbolaget har meddelat att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer auktoriserade revisorn Martin Henriksson att utses till huvudansvarig revisor.  

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, tekniker och/eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 – Fastställande av riktlinjer för valberedningen
Valberedningen föreslår att stämman fastställer riktlinjerna för valberedningen enligt följande.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Representanter för de två största aktieägarna i bolaget, per den 31 december 2021, samt styrelsens ordförande (sammankallande) ska utgöra valberedning. Valberedningen ska utse dess ordförande vid sitt första sammanträde, styrelsens ordförande får inte utses till ordförande i valberedningen. Utöver styrelsens ordförande ska ingen annan styrelseledamot eller anställd ingå i valberedningen. Om en föreslagen ledamot avböjer att delta eller en utsedd ledamot avgår ska kvarvarande ledamöter i samråd utse en ersättare.

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 15 – Fastställande om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Ersättningsutskottet föreslår att stämman fastställer riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar bolagets ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar inte styrelsearvoden, vilka beslutas av bolagsstämman. 

Ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och fastställas av styrelsen. Ersättningen ska fastställas med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen. Ersättningen ska kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension och annan sedvanlig förmån. Styrelsearvode ska inte utgå till ledande befattningshavare som är anställda i koncernen. Bolagets närstående ska kunna arvoderas för konsulttjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode. 

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida. Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt enligt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Malmö i maj 2021

Enorama Pharma AB (publ)

STYRELSEN